استفاده از ماسک براي ورود به فرودگاه و هواپيما الزامي ميباشد
استفاده از ماسک براي ورود به فرودگاه و هواپيما الزامي ميباشدسایر اعلانات